С ГРИЖА ЗА ТЕБ!

Общи условия за участие и правила на кампанията „Мисли за Утре” на Vzemy.bg


1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1. 1 Кампанията „Мисли за Утре“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от Вземи ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. „Хубавка“ №6, наричано по-нататък Организатор.


2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу общи условия и правила на Кампанията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на кампанията се публикуват на сайта www.vzemy.bg за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 20023 .
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.vzemy.bg.
2.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.


3. СРОК НА КАМПАНИЯТА, РЕГИОН НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Кампанията „Мисли за Утре” се провежда за периода от 04.05.2015г. до 10.05.2015г..
3.2. Записвания за участие се приемат от 04.05.2015г. 9.00ч. до 09.05.2015г. 19.00ч.
3.3. Всички уреди записани за събиране в срока упоменат в т.3.2. , се събират на 10.05.2015г. по предварително изготвен график.
3.4. Кампанията е валидна само на територията на град София.


4. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
4.1. В кампанията „Мисли за Утре“ може да участва всяко физическо или юридическо лице, което притежава електрическо и електронно оборудване от типа едра и дребна домакинска техника.
4.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в Република България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на Република България.
4.3. В кампанията не могат да участват служители на Вземи ООД или техни свързани лица.
4.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази кампания е 18 навършени години в деня на началото на кампанията, 04.05.2015г.


5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
5.1 Лицата, желаещи и имащи право да участват, следва да предадат за временно съхранение и предварително третиране собствено електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) от типа Едра и дребна домакинска техника, попадащо в категориите по приложение № 1 и приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
5.2. Предаването на ЕЕО се осъществява на легитимен представител на Организатора, който ще го вземе от дома им, след предварителна заявка на телефон 0700 20023 и по график, изготвен от Организатора.
5.3. След подписване на приемо-предавателен протокол от страна на Участника и представител на Организатора, собствеността върху електроуреда се прехвърля изцяло на Организатора.
5.4. С подаване на заявка за предаване на ЕЕО, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с кампанията.
5.5. Чрез регистрацията в Кампанията участниците изрично се съгласяват:
• Да бъдат снимани с фотоапарат и/или видеокамера.
• Техните лични данни, включително така направените снимки и видеозаписи да бъдат използвани от Вземи ООД с рекламна цел по отношение на настоящата или на бъдещи рекламни кампании без да е необходимо Организаторът да им иска последващо съгласие за отделните рекламни кампании.
5.5. Участието в Кампанията е безвъзмездно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги


6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Всеки учасник, предал уред за рециклиране получава парично възнаграждение както следва:
- Едра домакинска техника от типа хладилник или пералня – 10лв
- Едра доамкинска техника (всички уреди, освен хладилник или пералня) – 5лв.
- Микровълнови фурни – 2лв
- Дребна домакинска техника – 1лв
6.2. С участие в кампанията всеки Участник получава от Вземи ООД потребителски акаунт за достъп и пазаруване от www.vzemy.bg с най-високата степен на отстъпка от програмата „Лоялен клиент” на Организатора. Максималната отстъпка по продуктови групи от програмата \"Лоялен клиент\" достига размер максимум 10% от препоръчителна цена.


7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Участниците имат право на получаване на наградата си при предаване на собствен електроуред на легитимен представител на Вземи ООД или негов подизпълнител, по силата на сключен договор.
7.2. Право да получи съответната награда има всеки Участник, който отговаря на поставените изисквания за участие в настоящите Общи правила.
7.3. Паричното възнаграждение се предава на Участника на място от оторизиран представител на организатора и след подписване на Приемо – Предавателния протокол и разписка за получената сума.
7.4. С цел изготвяне на потребителския акаунт, Участникът попълва регистрационна форма на хартиен носител, съдържаща:
- Три имена
- E-mail
- Актуален телефонен номер
7.5. Акаунтът се активира в рамките на 3 работни дни след обявения в т.3.1.. краен срок на кампанията.
7.6. Участникът получава известие за активация на акаунта на посочения в регистрационната форма E-mail адрес
7.7. Всеки един участник има възможност да получи само един акаунт по програма Лоялен клиент
7.8. Няма ограничение за броя уреди, които участник може да предаде
7.9. Организаторът на кампанията не носи отговорност, при условие че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата/Е-mail или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.


8 . ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на Кампанията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
8.2. Организаторът на Кампанията не отговаря за качеството на наградите.


9. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ
9.1. Замяната на награди срещу пари е забранена.


10. ОТМЯНА
10.1. Организаторът има право едностранно да отмени кампанията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на кампанията, или възникване на форсмажорни обстоятелства.
10.2. Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми участниците в Кампанията „Мисли за утре“ за неговата поява в срок от 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.
10.3. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.vzemy.bg .

11. СПОРОВЕ
11.1. Спорове между Организатора и участници в Кампанията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

12. ПУБЛИЧНОСТ
12.1. С участието в тази Кампания участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 6 месеца след края й.

13. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.
13.2. Организаторът няма да поема отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение в случай, че не може да предостави наградата по настоящата кампания на участник, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др. Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Кампанията в нормални условия съгласно настоящия правилник, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.
13.3. Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи каквито и да е обезщетения в случай, че участниците в настоящата кампания не се възползват от наградата си в срока и условията, описани от Организатора, поради причини, които не са свързани с него.
13.4. Настоящите Общи условия за участие и правила на кампанията „Мисли за Утре” на Vzemy.bg са на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.vzemy.bg.
13.5. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия за участие и правила на кампанията „Мисли за Утре” на Vzemy.bg по времето на Кампанията, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.vzemy.bg

Нашите марки

Facebook

Харесайте страницата ни във Facebook и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.

Google Plus

Харесайте страницата ни във Google+ и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.
виж продуктите за сравнение
Вашите под категории за сравнение