С ГРИЖА ЗА ТЕБ!

Общи условия за участие и правила на кампанията „Отговори и спечели” на Vzemy.bg

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. 1 Кампанията „Отговори и спечели“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от Вземи ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. „Хубавка“ №6, наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу общи условия и правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на кампанията се публикуват на сайта www.vzemy.bg за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 200 23 .

2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.vzemy.bg.

2.4 С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

3. СРОК НА КАМПАНИЯТА, РЕГИОН НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 Кампанията „Отговори и спечели” се провежда на сайта www.vzemy.bg за периода от 23.04.2015г. до 31.05.2015г..

4. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1 . В кампанията „Отговори и спечели“ може да участва всяко физическо, което попълни анкетната карта на Vzemy.bg в периода от 23.04.2015г. до 31.05.2015г.

4.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в Република България физически лица.

4.3. В кампанията не могат да участват служители на Вземи ООД или техни свързани лица.

4.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази кампания е 18 навършени години в деня на началото на кампанията, 23.04.2015г.

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

5.1 За да участва в Кампанията “„Отговори и спечели“ всяко заинтересовано лице трябва да попълни анкетната карта на Vzemy.bg в периода от 23.04.2015г. до 31.05.2015г.

5.2. Чрез регистрацията в кампанията участниците изрично се съгласяват техните лични данни и съответната снимка да се използват от Организатора с рекламна цел по негово усмотрение при спечелване на наградата.

5.3. Чрез регистрацията в Кампанията участниците изрично се съгласяват:

• Да бъдат снимани с фотоапарат и видеокамера в случай, че бъдат избрани за победители

• Техните лични данни, включително така направените снимки и видеозаписи да бъдат използвани от Вземи ООД с рекламна цел по отношение на настоящата или на бъдещи рекламни кампании без да е необходимо Организаторът да им иска последващо съгласие за отделните рекламни кампании.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в кампанията може да бъде спечелена една от следните награди:

6.1. Сандвич мейкър Philips HD2392.90 - 1бр.

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1 Победителят ще бъде определен на 01.06.2015г.

7.2 Победителят ще получи награда състояща се от Сандвич мейкър Philips HD2392.90 - 1бр.

7.3 В тегленето на жребий за наградата влизат всички участници, които са попълнили анкетната карта на Vzemy.bg в периода от 23.04.2015г. до 31.05.2015г.

7.4 Победителят ще бъде определен на случаен принцип с имейл или код за участие, чрез услугата randomwinners.com. Резултатите от тегленията ще бъдат публикувани в блога на Vzemy.bg(http://vzemy.bg/blog)

7.5 Организаторът ще се свърже с победителя по имейл в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако победителят не отговори на изпратеният му имейл в рамките на посоченият в имейла срок или не отговаря на някой от критериите на кампанията, ще се определи друг победител по описания по-горе механизъм.

7.6 Всеки спечелил ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора в рамките на 2 седмици след провеждане на тегленето. При получаване на наградата, спечелилите трябва да се легитимират с валиден документ за самоличност.

7.7 При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след изпращане на уведомителен имейл, въпросният участник губи правото си на награда. В случай на липса на обратна връзка от спечелилия в рамките на 72 часа след изпращане на уведомителен имейл, наградата се присъжда на следващ изтеглен от списъка с резерви участник, а на първоначално спечелилия не се дължат компенсации.

7.8 Всеки един участник има възможност да спечели само една награда

7.9 Организаторът на кампанията не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

8 . ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът на Кампанията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2 Организаторът на Кампанията не отговаря за качеството на наградите.

9. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

9.1 Замяната на награди срещу пари е забранена.

10. ОТМЯНА

10.1 Организаторът има право едностранно да отмени кампанията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на кампанията, или възникване на форсмажорни обстоятелства.

10.2 Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми участниците в Кампанията „Отговори и спечели“ за неговата поява в срок от 5 работни дни от възникването на форсмажорните обстоятелства.

10.3 Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.vzemy.bg .

11. СПОРОВЕ

11.1 Спорове между Организатора и участници в Кампанията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1 С участието в тази Кампания участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 6 месеца след края й.

13. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1 В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същия си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

13.2 Организаторът няма да поема отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение в случай, че не може да предостави наградата по настоящата кампания на участник, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна, и др. Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Кампанията в нормални условия съгласно настоящия правилник, но не поема отговорност за евентуални недоволства, обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

13.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи каквито и да е обезщетения в случай, че участниците в настоящата кампания не се възползват от наградата си в срока и условията, описани от Организатора, поради причини, които не са свързани с него.

13.4 Настоящите Общи условия за участие и правила на кампанията „Отговори и спечели” на Vzemy.bg са на разположение безплатно за всеки заявител на Интернет страницата www.vzemy.bg.

13.5 Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия за участие и правила на кампанията „Отговори и спечели” на Vzemy.bg по времето на Кампанията, със забележката, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и на публиката поне 24 часа преди да влязат в сила, чрез Интернет страницата www.vzemy.bg

Нашите марки

Facebook

Харесайте страницата ни във Facebook и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.

Google Plus

Харесайте страницата ни във Google+ и бъдете винаги информирани за актуалните ни кампании и промоции. Там ще можете да следите за новостите в света на бялата техника и да се информирате за последните специфични технологии на марките с които работим.
виж продуктите за сравнение
Вашите под категории за сравнение